Renard, Heinrich (Best. 1084) P 172
Spang Krs. Wittlich, Gedächtniskapelle Ansicht(en), Grundriß(e), Schnitt(e) (Querschnitt, Längsschnitt) . Laufzeit: 1917 Verzeichnungseinheit (0 Einträge)